โครงการของมูลนิธิ

 1. โครงการหลัก

1.1 โครงการป่าของเด็ก Children ‘ s forest  Program (CFP)

          เป็นโครงการหลักที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ในการดำเนินงาน 4 ภาค ดังนี้  
*** ภาคเหนือ  เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน และลำปาง                         
*** ภาคกลาง  พระนครศรีอยุธยา และชัยนาท
*** ภาคใต้     ระนอง
*** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์ และขอนแก่น  

                       

                        

 1.2 โครงการปลูกป่าเชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น   
      ในทุกๆปีจะมีกลุ่มคณะอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาปลูกป่าร่วมกับมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี จึงเกิดโครงการปลูกป่าเชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขึ้นมา นอกจากการเชื่อมมิตรภาพที่ดีระหว่างกันแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมมิตรภาพ

                                           
   
                              

2. โครงการเสริม

2.1 โครงการค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
      เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการป่าของเด็ก เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเยาวชนตัวน้อยๆซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถคิด  และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดค่ายในแต่ละครั้ง มีความมุ่งหวังว่าเยาวชนไทยจะตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ และสามารถนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการเข้าค่ายนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดให้แก่บุคคคลอื่นต่อไป

                 
     
2.2 โครงการเกษตรครอบครัวปลอดสารพิษ
       เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการป่าของเด็กเช่นเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจการทำเกษตรได้เรียนรู้และการทำเกษตรปลอดสารพิษ สำหรับผลผลิตที่ได้จะนำไปเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ส่วนที่เหลือจากการรับประทานก็นำไปจำหน่ายให้กับชุมชน นอกจากได้เรียนรู้แล้ว เด็กๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้เล็กๆน้อยๆอีกด้วย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: